Om fangstrapportering

Når du leverer fangstrapporter gjør du norsk naturforvaltning en tjeneste. Rapportene leveres direkte til den grunneier eller organisasjon som har forvaltningsansvar i området du har fisket.

Takk for hjelpen.

Lovbestemmelser om oppgaveplikt

I lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. finner du bestemmelser om oppgaveplikt: "Den som i året har fisket anadrome laksefisk skal sende skriftlig oppgave over fangsten til den som eier fiskeretten".

I loven er anadrome laksefisk definert som "laksefisk som vandrer mellom sjø og ferskvann og som er avhengig av ferskvann for å reprodusere seg, samt rogn og unger av slik fisk".

Rømt oppdrettsfisk regnes som anadrom laksefisk og skal derfor inngå i rapporteringen: "Rømt eller utsatt oppdrettet laksefisk som kan vandre fra sjø til ferskvann regnes som anadrom laksefisk når de lever fritt i sjø eller vassdrag".

Fangstrapportering fra elvefiske

Den vanligste måten å levere fangstrapport på, er å skrive resultatet av fisket på baksiden av fiskekortet og levere dette til kortselgeren, eller legge det i en postkasse.

Fiskeforeningen eller elveeierlaget samler på slutten av sesongen alle fangstrapportene og lager en oversikt som sendes til Fylkesmannen. Mange elveeierlag har de siste årene innført alternative metoder for fangstrapportering. Du kan for eksempel rapportere fangsten din elektronisk med SMS fra mobiltelefon. Foreningene og lagene kan også rapportere elektronisk på Internett direkte til Fylkesmannen.

Etter at fiskesesongen er avsluttet mottar Statistisk sentralbyrå elvevise fangstrapporter fra Fylkesmennene og sammenstiller det hele i publikasjonen Noregs offisielle statistikk, Lakse- og sjøaurefiske. Denne publikasjonen har blitt utgitt hvert år. Resultatene blir også lagt ut elektronisk i Statistikkbanken hos Statistisk sentralbyrå. Komplett fangststatistikk fra 1876 og fram til i dag finner du også i Lakseregisteret hos Miljødirektoratet.

Krav til rapportering fra elvefisket

Som fisker skal du rapportere fangsten din med hvor du har fisket, hvor mange fisk du har fanget og samlet vekt av fangsten. For laks skal tallene fordeles på smålaks (fisk under 3 kg), mellomlaks (fisk mellom 3 og 7 kg) og storlaks (fisk over 7 kg). For sjøørret og sjørøye er det ingen inndeling i vektklasser.

Det skal oppgis om fisken er avlivet eller gjenutsatt. Det skal også oppgis dato eller ukenummer for når fangsten ble tatt. I fangstrapporteringen skiller vi ikke mellom villaks og rømt oppdrettslaks. All fangst av laks skal rapporteres. Årsaken til dette er at det i praksis er vanskelig å skille nøyaktig mellom vill fisk og rømt fisk.

De som fisker på flerdøgnskort og sesongkort, skal oppgi hvor mange døgn de faktisk har fisket på denne korttypen. For fiske på døgnkort setter vi fisketiden til ett døgn. Fiskeforeninger og elveeierlag skal i tillegg rapportere tallet på fiskere som leverer fangstmelding. I denne rapporteringen skal det oppgis antall kort som er utlevert til fiskere og hvor mange kort som er mottatt i retur med fangstrapport. Formålet med dette er å kunne si noe om omfanget av sportsfisket i vassdragene. Dette er også viktig informasjon for vurdering av hvor pålitelig fangstrapporteringen for et vassdrag er.